Posts Tagged ‘motie’

Delfshaven gaat subsidies online publiceren

08/02/2012

De deelgemeente Delfshaven zal – zodra dit technisch kan – alle subsidies online gaan publiceren. Dit na aanleiding van de door Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD Delfshaven) ingediende motie.

Pascal Lansink-Bastemeijer diende de motie online subsidie overzicht in tijdens het debat over het eindrapport van de commissie Sociaal onder de Loep. Een tijdelijke commissie van de deelgemeente Delfshaven die is nagegaan waar het geld in welzijn naar toe gaat en hoe dit wordt verantwoord. Pascal Lansink-Bastemeijer gaf tijdens het betoog aan dat verantwoording begint bij transparantie. Deze transparantie is het beste gediend bij een overzicht van de door de deelgemeente Delfshaven verstrekte subsidies dat voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast kan dit overzicht prima dienen om deelgemeenten en diensten met elkaar te vergelijken.

De motie is overgenomen van de VVD fractie van de deelgemeente Noord. Ook hun motie is aangenomen. Met de aanname van de motie in Delfshaven groeit het aantal deelgemeenten dat openbaarheid en transparantie hoog in het vaandel heeft staan.

motie online subsidieoverzicht

VVD Vrijwilligers maken werk van een schoon Delfshaven

13/09/2011
Het niet opruimen maar ook het achterlaten van afval is een doorn in het oog voor vele inwoners van Delfshaven en daarbuiten. Daarom komt het VVD vrijwilligersteam in actie.
 
Van overvolle huisvuilcontainers, peuken en blikjes op straat, tot complete bankstellen. Eerder gewoonte dan uitzondering wanneer je door de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven over straat loopt. De irritatie van de bewoners van Delfshaven over de rommel op straat en het gebrek aan daadkracht van de PvdA-GroenLinks coalitie heeft een hoogtepunt bereikt.  Pascal Lansink – fractievoorzitter VVD Delfshaven – kwam dit jaar met de motie “Gerichter sturen met een schoon resultaat”. Een motie die tot doel heeft de beleving van schoon gelijk te trekken met cijfers. De motie is unaniem door de deelraad aangenomen. En zal dit jaar nog tot voorstellen van het dagelijks bestuur leiden.

De actie zal volledig in het teken staan van het opruimen van afval op straat in Delfshaven. In aanwezigheid van Tamara Venrooy (VVD Tweede Kamerlid) en Pascal Lansink zal het vrijwilligersteam laten zien dat burgerinitiatief lonend is. Het mag duidelijk zijn dat de VVD Rotterdam staat voor schone, hele en veilige straten maar ook voor burgers van Rotterdam die hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Al eerder maakte Tamara Venrooy duidelijk dat de waarde deze burgerinitiatieven van groot belang is voor de samenleving, zeker nu de broekriem moet worden aangehaald en er meer zelfredzaamheid van de burgers wordt gevraagd.

De VVD Rotterdam laat zien dat burgerinitiatief loont en dat een gezamenlijke schoonmaakactie resultaat oplevert.

VVD Delfshaven maakt werk van een veilig en schoon Delfshaven

24/06/2011

Pascal Lansink (fractievoorzitter VVD Delfshaven) heeft tijdens de behandeling van het jaarverslag 2010 een belangrijke stap gezet naar een schoner en veiliger Delfshaven. Lansink diende de motie gerichter sturen met een schoon resultaat in. 

Al jaren geven bijna alle partijen in de deelraad aan dat de afspraken op het gebied van schoon gehaald worden, maar we moeten vaststellen dat het beeld niet overeenstemt met die cijfers. Ondanks de mooie cijfers zien we in Delfshaven veel vuil om en rond containers en wordt grof vuil stelselmatig verkeerd aangeboden.

De VVD Delfshaven heeft goed naar dit fenomeen gekeken en geconstateerd dat de deelraad vele jaren op de verkeerde cijfers stuurt en daarmee niet bereikt wat men wil bereiken: een schoon Delfshaven. “Door gerichter afspraken te maken met het dagelijks bestuur kunnen we de belangrijkste ergernissen van onze bewoners en ondernemers beter aanpakken”, stelt Lansink. De motie werd unaniem aangenomen door de deelraad.

Ook op het gebied van veiligheid had Lansink succes. De veiligheidscijfers staan onder druk en een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de invloed van overlastgevende en criminele jeugdgroepen op deze cijfers. Al langer stelt de VVD Delfshaven fractie hier vragen over. Omdat de resultaten achterblijven, diende Lansink de motie jeugd en veiligheid in.  

Lansink gaf in zijn toelichting aan blij te zijn met de grote betrokkenheid van het dagelijks bestuur met betrekking tot de problemen die een harde kern van jongeren in Delfshaven geeft. Zorgelijk vond hij wel dat het dagelijks bestuur aangaf dat de nu voor handen zijnde instrumenten te kort schieten om de problemen echt aan te pakken. De motie roept het dagelijks bestuur dan ook op voor december 2011 met een plan van aanpak te komen, waarin het bestuur aangeeft wat zij denkt nodig te hebben om de resultaten te verbeteren. Ook deze motie werd unaniem door de deelraad aangenomen.

Het jaarverslag werd overigens unaniem goedgekeurd door de deelraad.

’s Gravendijkwal ondertunnelen

22/02/2010

De VVD is al sinds lange tijd groot voorstander van de ondertunneling van de ’s Gravendijkwal en de Henegouwerlaan. Het ‘open riool’ is de liberalen, net als de omwonenden, een doorn in het oog. Al lange tijd heeft de gemeenteraad het college gevraagd met planvorming voor overkapping van de weg te komen. Er kwam echter niets. Tot gisteren.

Voor de raadsvergadering van 18 februari heeft VVD-fractielid Bas van Tijn een spoeddebat aangevraagd over de ’s Gravendijkwal/Henegouwerlaan. Hierbij pleitte hij voor het reserveren van de benodigde gelden. Van Tijn: “We zijn het er allemaal over eens dat de bestaande situatie moet worden aangepakt. Over de precieze uitvoering ervan eigenlijk ook, alleen heeft dat nog steeds niet geleid tot een schep in de grond. Om te zorgen dat van uitstel geen afstel komt, wil ik het geld oormerken, zodat het niet aan iets anders kan worden uitgegeven.”

De motie van de VVD hiertoe werd ondersteund door Leefbaar, het CDA en de CU/SGP, maar kon net niet rekenen op een meerderheid. Een motie van o.a. de PvdA met dezelfde strekking, maar die een stuk minder sterk en minder ambitieus is, werd wel aangenomen.

Van Tijn: Natuurlijk had ik graag gezien dat mijn motie was aangenomen, zodat er snel écht aan de slag kon worden gegaan met de ondertunneling, maar ik hoop van ganser harte voor de omwonenden dat nu van uitstel geen afstel komt!”

Reflectie bestuursperiode

07/12/2009

Wat gaat een bestuursperiode toch snel voorbij. Nog een kleine twee maanden en dan zijn de verkiezingen al weer achter de rug. Goed om eens terug te kijken wat we allemaal hebben bereikt en of aandacht voor hebben gevraagd. Het is altijd moeilijk om resultaten naar je toe te trekken. Zeker in een raad waar er een onvoorstelbare overmacht is van de coalitie. In Delfshaven hebben PvdA en GroenLinks immers 19 van de 25 zetels.

In de eerste twee jaar hebben wij gepoogd met moties het beleid van de deelgemeente te veranderen. Niet met heel veel succes. Vrijwel alle moties zijn door de coalitie weggestemd. Toch hebben er een aantal een meerderheid behaald. Eentje waar ik zeer trots op ben is de motie “Integrale aanpak Nieuwe Binnenweg” die we samen met de PvdA indienden. Een belangrijke motie die er uiteindelijk mede voor heeft gezorgd dat de Nieuwe Binnenweg nu echt wordt aangepakt. De motie “Aanpak Doedesstraat” is ook samen met de PvdA ingediend en heeft er voor gezorgd dat de jarenlange klachten van bewoners met betrekking tot de staat van de straat zijn opgepakt. De Doedesstraat is inmiddels verlost van de hinderlijke boomwortelproblematiek. Met de motie “Visueel inzicht” hebben we de leesbaarheid en controleerbaarheid van de voor- en najaarsnota en het jaarverslag verbeterd.

De motie “Algemene Reserve” riep op om EUR 375.000 te vinden in de eigen begroting en zo de kaalslag van de algemene reserve op een juiste manier te herstellen. Financieel juist beheer was en is een kroonjuweel van de VVD Delfshaven. In 2007 vroegen wij aan het dagelijks bestuur de ambities van veilig te vergroten. Samen met Leefbaar Rotterdam en het CDA werd deze motie ingediend. Tevens vroeg de oppositie in gezamenlijkheid om een overzicht van alle mogelijkheden  voor een intensieve (keten)aanpak van werkloosheid.

 Met Leefbaar Rotterdam hebben we een lang onderzoek gedaan naar de wijze waarop veiligheid beter kan worden gestuurd. Met een uitgebreide agendapost hebben wij gepoogd de coalitie partijen te overtuigen. Met name GroenLinks vond dat er maar niet te veel bij veiligheid moest worden stilgestaan. Zoals gewoonlijk was veel aandacht voor welzijn meer van belang voor deze partij, terwijl 49% van onze bestedingen al aan welzijn wordt uitgegeven.

We hebben met schriftelijke vragen het dagelijks bestuur als een luis in de pels op de huid gezeten. De lijst is groot en ik maak een keuze uit de belangrijkste schriftelijke vragen of verzoeken tot inlichtingen. Een belangrijk verzoek tot inlichtingen was een serie van vragen over de staat van Delfshaven. Het dagelijks bestuur heeft uiteindelijk nooit volledig kunnen antwoorden. Heel veel cijfers zijn bij het dagelijks bestuur namelijk niet bekend. Je vraagt je af waar het dagelijks bestuur van Delfshaven dan op stuurt. Maar al te vaak blijkt dit op basis van een goed gevoel te gebeuren. Niet de manier van de VVD Delfshaven overigens. Natuurlijk moet je altijd cijfers intepreteren. Maar met de Franse slag beleid uitstippelen is wel weer het andere uiterste.

We stelden de afgelopen jaren vragen over de wijk service bus, het kantineplan van FC Maense, afvalbakken op winkelstraten, paalrot, veiligheid van speeltuinen, opvang van bijzondere doelgroepen als (ex-)verslaafden en (ex-)hoertjes, leegstand in Delfshaven en de communicatie van de deelgemeente naar bewoners en ondernemers toe. Kortom vragen die er toe doen. We bleven en zijn vol interesse over de voortgang met betrekking tot de grote problemen rond en op het Burg. Meineszplein, met schriftelijke vragen blijven wij het bestuur kritisch volgen.  

Kortom de VVD Delfshaven is sterk in de zaken die u raken! Ik ben eigenlijk wel trots op wat we met een kleine fractie hebben neergezet. Ik kan dromen van wat we voor Delfshaven kunnen betekenen wanneer onze slagkracht in de deelraad groter wordt. Het dromen hebben we overigens omgezet in concrete plannen. Ons verkiezingsprogramma borduurt voort op de koers die wij in de periode 2006-2010 met succes zijn ingeslagen.  Op naar de verkiezingen dus om een mooie uitslag neer te zetten!