Posts Tagged ‘deelgemeente’

Integriteit en bestuur

24/03/2011

De laatste weken is er veel gepubliceerd (AD/RTV Rijnmond) over Carlos Gonçalves (voorzitter deelraad Delfshaven) en het al dan niet integer handelen van zijn kant. De VVD Delfshaven heeft en zal zich vooralsnog buiten deze discussie houden en de bevindingen van het integriteitsonderzoek  – dat door Carlos Gonçalves is aangevraagd – afwachten.

De VVD Delfshaven heeft tot die tijd geen reden om de integriteit van deze bestuurder ter discussie te stellen of aan het publieke debat deel te nemen. Vragen over de integriteit van bestuurders zijn immers bijna altijd van persoonlijke aard en discussies hierover moeten op de juiste plaats en het juiste tijdstip gevoerd worden, met voldoende informatie om tot een standpunt te komen.

Communicatie Deelgemeente Delfshaven

08/01/2011

Bent u bijzonder tevreden of juist bijzonder ontevreden over de manier waarop de deelgemeente Delfshaven communiceert? Praat dan mee met de commissie Bestuur, Sociaal en Veilig. Op dinsdag 11 januari overlegt de commissie namelijk met het dagelijks bestuur van de deelgemeente over communicatie.

Sta niet langer aan de zijlijn en laat u horen! U bent van harte welkom en uitgenodigd om mee te doen in de discussie.

Aanvang: 20.00

Locatie: Raadszaal deelgemeente Delfshaven, Looiershof 1

VVD Delfshaven stelt vragen over Deelgemeentelijke communicatie

03/01/2011

Dat het met de communicatie van de deelgemeente Delfshaven wel wat beter kan, is de laatste tijd wel duidelijk geworden. Dat blijkt wel uit de vele insprekers en vragen van bewoners aan de deelraad. Aangezien de deelgemeente klachten over de communicatie niet in het bijzonder meet of registreert, zal er zeer binnenkort op verzoek van de fractie Leefbaar Rotterdam een overleg gepland worden met de portefeuillehouder, met instemming van de volledige deelraad.

Dit speelde eigenlijk al in 2010. Inmiddels blijven de klachten binnenstromen. Zo ontving ik vandaag een e-mail van het bestuur van de VVE Stadtswerf, waaruit eens te meer blijkt dat de deelgemeente traag en onprofessioneel omgaat met vragen van bewoners. Voor zover ik nu kan overzien stuurt de deelgemeente niet eens een bevestiging van ontvangst van een vraag en blijft het weken stil. Zo stil zelfs dat bewoners het kennelijk belangrijk vinden de individuele deelraadsleden in kennis te stellen.

Reden genoeg voor mijn fractie hierover schriftelijke vragen te stellen.

Veel te doen in de deelraad Delfshaven

15/06/2010

Sinds de verkiezingen is het voor de VVD Delfshaven fractie een drukke bedoeling. Een intensief inwerkprogramma gecombineerd met belangrijke vergaderingen houden ons goed van de straat. Voor het reces hebben we nog een aantal vergaderingen. Zo brengen we woensdag 16 juni met de commissie buitenruimte en economie een bezoek aan de Nieuwe Binnenweg om de inrichtingsplannen met bewoners en ondernemers te bespreken.

Op 23 juni hebben we de avond van de verantwoording: een politiek zeer interessante avond. Dan geeft de raad haar oordeel over het gevoerde beleid in 2009, we gaan het dagelijks bestuur dan kort gezegd afrekenen en leggen we de beloftes uit de begroting naast de behaalde resultaten. We geven die avond ook een oordeel over hoe goed het dagelijks bestuur op het huishoudboekje heeft gelet.

Op 1 juli hebben we dan tot slot de voorjaarsnota, waarin het dagelijks bestuur een tussenrapportage geeft over de behaalde resultaten in 2010 met daarbij ook een blik vooruit. En dat wordt enorm spannend! We krijgen dan namelijk inzicht over de gevolgen van de crisis en de korting op het deelgemeentefonds voor onze begroting.

Motie van wantrouwen

04/12/2009

Gisteren heeft de voltallige oppositie een motie van wantrouwen ingediend tegen Fred Burggraaf (portefeuillehouder middelen in Delfshaven).  Dit na aanleiding van een interpellatiedebat van mijn zijde over het ontstane tekort van EUR 435.000.

De motie heeft het niet gehaald. Zoals altijd blijven PvdA en GroenLinks de handen boven de hoofden houden van haar bestuursleden. In hun ogen was er adequaat gereageerd en worden foutjes nu eenmaal gemaakt. In mijn betoog kwam dat ook naar voren. Foutjes mogen toch gebeuren, waar gehakt wordt vallen immers spaanders. Als dit een op zichzelf staand incident was, zou ik daar nog mee in kunnen stemmen. Maar dit is het zoveelste incident in een lijn van vele fouten. De laatste acht jaar strompelt de coalitie van de ene fout naar de andere.

Opvallend was de houding van PvdA en GroenLinks wel. Deze twee applausmachines van het dagelijks bestuur verweten de oppositie verkiezingsretoriek. Grappig dat juist deze twee partijen dat zeggen. De afgelopen maanden hebben we een weinig kritische coalitie gezien die er alles aan doet om fouten te ontkennen en met een te rose bril naar de resultaten te kijken. Het gaat bijvoorbeeld beter met de veiligheid, terwijl de veiligheidsindexcijfers naar beneden gaan. We scoren matig op de sociale index, terwijl we van alle deelgemeenten het meeste uitgeven aan welzijn. Natuurlijk moesten we weer horen dat de ambities zo hoog zijn en we op de goede koers zijn. Het bestuur doet het zo lekker. Ik had liever van deze partijen gehoord dat financieel goed beheer een plicht is en geen wens. Financieel uitstekend beheer mag immers van de overheid worden verwacht.  

De beantwoording van de portefeuillehouder was absoluut niet slecht. Ik kon zijn verhaal eigenlijk wel volgen. De motie was desondanks meer dan terecht. Na acht jaar worstelen met ons huishoudboekje en een gebrek aan een echt oprecht beleefd gevoel van urgentie, houdt het een keer op. Belangrijke afweging was daarbij of ik het bewoners en ondernemers uit kan leggen dat de deelgemeente een fout maakt van deze orde in een lange historie van fouten en waarschuwingen. Mijn stellige overtuiging was en is nee! Als een ondernemer een dag te laat is met het betalen van zijn belastingen is hij immers direct de klos. Dit dagelijks bestuur mag jaar in jaar uit aanrommelen en “oefenen”. Wat mij betreft, is na vier jaar Fred Burggraaf het speelkwartier over.

Het is mij gelukt: ik ben lijsttrekker

25/11/2009

Met grote trots mag ik mij wederom lijsttrekker noemen tijdens de deelraadsverkiezingen van maart 2010. Tijdens een bijzonder goed bezochte ALV hebben de leden hun vertrouwen in mij uitgesproken.

Ik ben bijzonder tevreden over de lijst en ons verkiezingsprogramma. De lijst bestaat uit een mix van nieuwe en vertrouwde gezichten. Op nummer twee staat Jannie Strik, al vele jaren actief binnen de fractie en voor de Delfshavense ondernemers. Nummer drie wordt gevuld door Gerard Spaan, voorzitter van FNV Lokaal. Dus oog voor werk en economie, maar zeker ook voor zijn paradepaard veilig! Veilig is sowieso weer in goede handen bij de VVD Delfshaven.

Ons verkiezingsprogramma heeft niet voor niets als titel “Veilig, Veelzijdig en Dynamisch”. Met een stem voor de VVD Delfshaven kies je voor een veilige, schone en hele deelgemeente, waar je met plezier woont en werkt. En wonen in Delfshaven is echt een aanrader met de historische panden en de fenominale nieuwbouw op het Lloydskwartier, Mullerpier en Bospolder Tussendijken.

Ik ga er volledig voor! Hou al onze activiteiten in de gaten op www.vvddelfshaven.nl

Bewoners BoTu de dupe van oprichting vrouwen empowerment centrum

21/11/2009

Het ziet er naar uit de de oprichting van een vrouwen empowerment centrum in Bospolder Tussendijken (BoTu) ten koste gaat van de huidige activiteiten in het buurthuis BoTu. Het buurthuis moet volledig “manvrij” worden waardoor ondermeer de buitenschoolse opvang, buurtvergaderingen en de bingo voor ouderen zullen moeten wijken of mogelijk worden stopgezet.

“Dat kan nooit de bedoeling zijn van het emancipatie beleid van de deelgemeente Delfshaven” stelt Pascal Lansink (fractievoorzitter VVD Delfshaven). “Ik heb dit niet zien aankomen bij de behandeling van het emancipatie beleid van de deelgemeente. Ik voel me dan ook slecht geïnformeerd”. Voor de VVD Delfshaven is het onacceptabel dat goed lopende activiteiten met een groot bereik onder alle bewoners van BoTu moeten wijken voor een hele specifieke doelgroep. Het blijkt daarnaast dat de activiteiten van het vrouwen empowerment centrum prima kunnen worden georganiseerd in een deel van het buurthuis. Het gehele pand innemen is nergens voor nodig.

De VVD Delfshaven heeft overigens bij de behandeling van het vrouwen emancipatie beleid in de deelraad met name aandacht gevraagd voor de mannen. Veel vrouwen mogen van hun partner namelijk niet naar buiten of deelnemen aan activiteiten. Alleen het oprichten van een manvrije ontmoetingsplek is in de ogen van Lansink dan ook niet voldoende. We kunnen wel het gehele buurthuis ter beschikking stellen, maar de VVD Delfshaven heeft grote twijfels of er wel voldoende vraag is.

Inmiddels heeft de VVD Delfshaven schriftelijke vragen gesteld over het vrouwen empowerment centrum BoTu.